Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Zaměření a vytyčení hranice pozemku


Cílem zaměření hranice pozemku je získat přesnou polohu lomových bodů hranice pozemku a následné zobrazení skutečného stavu z terénu do mapy. Upřesnění hranice pozemku se vyhotovuje geometrickým plánem.

Opačným způsobem (zobrazení stavu, který je zakreslen v katastrální mapě a evidován v katastru nemovistostí jako závazný údaj, do terénu) je vytyčení hranice pozemku.


Hranice pozemku, která je zakreslena v katastrální mapě se ne vždy shoduje se stavem v terénu. Pro přesné určení hranic pozemků se může využít možnost, nechat si pozemek vytyčit odpovědným geodetem. Vytyčení pozemku Vám dává jistotu, že je pozemek skutečně Váš v tom rozsahu, o jakém jste si mysleli, že je.

Nechat si vytyčit přesnou hranici pozemku v terénu je vhodné zejména v případě jakýchkoliv neshod se sousedním vlastníkem pozemku


Na základě zákresu hranice pozemku v katastrální mapě se provádí vytyčení vlastnické hranice pozemku v terénu. Vytyčené lomové body hranice pozemku se v terénu označí.

S vytyčenou hranicí pozemku musí být seznámeni všichni vlastníci sousedních parcel, pro které je vytyčovaná hranice společná. Pro tyto účely osoba vykonávající vytyčení a zaměření vyhotovuje písemnou pozvánku k účasti na projednání vytyčené hranice pozemku, která se doručí všem dotčeným sousedním vlastníkům.
Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele.Použité technické vybavení a metodika zeměměřických prací


Vytyčovací protokol musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností.

Práce v terénu spočívají v připojení se na identické body a na body polohového bodového základu. Geometrické zaměření v terénu je provedeno totální stanicí Trimble S6 a přístrojem Trimble R8 GPS System.


Totalni-stanice

Zaměří se lomové body hranice pozemku, rohy na obvodu budov a jiné trvalé objekty katastrální mapy. Podrobný bod polohopisu je jednoznačně určen úhlem a délkou s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Každý podrobný bod je poté přepočítán na souřadnice v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).


Na základě zákresu hranice pozemku v katastrální mapě se provádí vytyčení vlastnické hranice pozemku v terénu. Vytyčené lomové body hranice pozemku se v terénu označí (stabilizují) umělohmotným mezníkem, dřevěným kolíkem či zabetonovanou železnou trubkou (dle možností terénu).
Digitální podobu vytyčovacího náčrtu vyhotovíme v počítačové aplikaci Kokeš,která obsahuje grafický editor se všemi funkcemi pro veškeré geodetické a konstruční výpočty. Kokeš je vhodným systémem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl.

Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.Dokumenty k vytyčení hranic pozemku


Shoda všech vlastníků změnou dotčených pozemků (i sousedních parcel) na průběhu vytyčené nebo upřesněné hranice se stvrzuje v souhlasném prohlášení, jehož vyhotovení je součástí našich služeb.


Souhlasne-prohlaseni

Souhlasné prohlášení obsahuje jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, rodná čísla a čísla občanských průkazů (popř.název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby) všech vlastníků, kterých se vytyčená hranice (vytyčený lomový bod) týká. Dále zde musí být uveden popis zeměměřických činností.
Zaměření a vytyčení pozemku - ukázka


Další dokumentací o vytyčení hranice pozemku tvoří protokol o vytýčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt se zákresem stavu katastru nemovitostí a zákresem stavu v terénu. Vytyčovací protokol obsahuje seznam souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku. Veškeré dokumentace o vytyčení předá vytyčovatel objednavateli vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí kopie.

Podkladem pro vytyčení pozemku je původní výsledek zeměměřické činnosti, digitální katastrální mapa nebo geometrický plán. Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytne katastrální úřad odpovědnému vytyčovateli.


Zaměření a vytyčení hranice pozemku – cena

Cena za zaměření a vytyčení hranice pozemku je odvozena od zaměřených hektarů (ha), složitosti terénu (přístupnosti, svažitosti, aj.) a požadované stabilizace vytyčovaných bodů. Cena zahrnuje zpracování vytyčovacího protokolu.

Orientačně lze určit cena následovně:

přehledný terén:

  1. 3000 - 5000,-kč

Stabilizace bodů plastovými mezníky- 150,-/bod


Doporučujeme Vám, přímo se na nás obrátit (e-mail, tel.), my Vám stanovíme cenu přesnou podle situace v terénu


Pokud máte zájem o kvalitní vytyčení hranic pozemku za přijatelnou cenu, kontaktujte nás prosím na e-mail: info@geodeticke-prace-plzen.cz nebo na tel.: 723 982 202

Vyhotovitel: Mgr.Eva Houšková, Gekon spol. s r.o., Politických vězňů 36, Plzeň, 301 00

Ověřovatel a vytyčovatel: oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Tomáš Buček

tomas2