Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Geometrický plán

Co je geometrický plán?

Geometrický plán je součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí, při změně obvodu stavby (různé přístavby), pro ujasnění průběhu hranice vašeho pozemku, pro vyznačení věcného břemene – viz další bod.


Důvody vypracování geometrického plánu

 1. změna hranice katastrálního území nebo hranice územní správní jednotky
 2. rozdělení nebo sloučení pozemku
 3. změnu hranice pozemku
 4. vyznačení budovy (rodinného domu, chaty, rekreačního objektu a dalších budov)
 5. vyznačení vodního díla
 6. změnu obvodu budovy (přístavby domů)
 7. určení hranice pozemku při pozemkových úpravách
 8. doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (pozemek nemá list vlastnictví)
 9. oprava geometrického a polohového určení nemovitosti
 10. průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků (upřesnění hranice pozemků)
 11. vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Kdy budete geometrický plán potřebovat?

Geometrický plán je podkladem pro zápis změny údajů katastru nemovitostí.

Důvody zpracování geometrického plánu jsou vypsány v odstavci výše. Dále je potřeba vyhotovení geometrického plánu u nových staveb (novostaveb) a rozestavěných budov. U nových staveb je dále nutné kolaudační rozhodnutí a u rozestavěných budov čestné prohlášení vlastníka, že se jedná o rozestavěnou budovu a stavební povolení.

Geometrický plán se také přikládá k návrhu na vklad (záznamu) práv k nemovitosti.

Geometrický plán se vyhotovuje pouze při nějaké změně, při běžném prodeji nebo koupi pozemku není geometrický plán třeba.


Jaké náležitosti musí geometrický plán splňovat?

GPlan

Obsah a náležitosti geometrického plánu:

 1. popisové pole
 2. grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní
 3. seznam souřadnic
 4. výkaz výměr nových a změněných parcel podle katastru nemovitostí
 5. výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu

V geometrickém plánu jsou určeny výměry jednotlivých parcel a budov.

Všechny náležitosti geometrického plánu jsou nedílnou součástí jeho vypracování zhotovitelem.


Jak dlouho trvá vypracovat geometrický plán?

Doba na vypracování geometrického plánu se skládá z doby potřebné na zeměměřické práce a doby nutné k vypracování samotného geometrického plánu. Zeměměřické činnosti v terénu (pokud jsou nedílnou součástí vyhotovení geometrického plánu) samozřejmě jako vyhotovitel plánu zajistíme a zpracujeme stejně tak, jako všechny ostatní podklady (nahlédnutí do katastru nemovitostí a požádáním pracovníka katastrálního úřadu).

Geometrický plán zpracujeme podle obsáhlosti a aktuálního vytížení v co nejkratší možné době. Samotné zhotovení geometrického plánu trvá řádově den až několik dní, u obsáhlejších geometrických plánů se jedná o týdny. Dobu na zpracování geometrického plánu však prodlužuje nutnost vyžádání podkladů z katastrálního úřadu a v konečné fázi potvrzení (schválení) geometrického plánu úředníkem katastrálního úřadu. To může trvat až 14 dnů (z praxe). Poté je vyhotovený a úředně potvrzený plán předán zákazníkovi (objednavateli).


Použité technické vybavení a metodika pro vyhotovení geometrického plánu

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností.

Práce v terénu spočívají v připojení se na identické body a na body polohového bodového základu. Geometrické zaměření v terénu je provedeno totální stanicí Trimble S6 a přístrojem Trimble R8 GPS System. Zaměří se lomové body hranice pozemku, rohy na obvodu budov a jiné trvalé objekty katastrální mapy. Podrobný bod polohopisu je jednoznačně určen úhlem a délkou s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Každý podrobný bod je poté přepočítán na souřadnice v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Seznam souřadnic je nedílnou součástí geometrického plánu. Podrobné body, které nejsou v terénu znatelné se následně vytyčí a stabilizují se umělohmotným mezníkem, dřevěným kolíkem či zabetonovanou železnou trubkou (dle možností terénu).

mereni
Digitální podobu geometrického plánu vyhotovíme v počítačové aplikaci Kokeš,která obsahuje grafický editor se všemi funkcemi pro veškeré geodetické a konstruční výpočty. Kokeš je vhodným systémem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.

plotrKonečnou papírovou formu získají geometrické plány až velkoformátovým tiskem na ploteru.Jaké podklady je vhodné k vypracování geometrického plánu dodat?

Nutné je minimálně znát katastrální území a parcelní číslo pozemku nebo stavby, kterého se práce budou týkat.

Můžete nám napsat na e-mail: info@geodeticke-prace-plzen.cz nebo zavolat na tel.: 723 982 202 nebo vyplnit objednávku (hlavně parcelní číslo pozemku a katastrální území), popř. můžete ještě dodat:

 1. kopie katastrální mapy
 2. výpis z Katastru nemovitostí případně starší geometrické plány

Údaje o pozemku či stavbě lze najít na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx

Geometrický plán – cena

Cena za vyhotovení geometrického plánu se odvíjí od náročnosti jeho zpracování.Pro přesnou informaci o cenové nabídce nás prosím kontaktujte na e-mail: info@geodeticke-prace-plzen.cz nebo na tel.: 723 982 202

Stabilizace bodů plastovými mezníky - 150,-za bod

Stabilizace bodů dočasně, např. dřevěné kolíky, železný roxor je ZDARMA

Oborné poradenství a informace


Nabízíme Vám ZDARMA odborné poradenství, konzultace a veškeré informace ke geometrickému plánu a zaměření. Rádi poskytneme také formuláře nutné pro zápis do katastru.

Pokud máte zájem o kvalitní zpracování geometrického plánu za přijatelnou cenu, kontaktujte nás prosím na e-mail: info@geodeticke-prace-plzen.cz nebo na tel.: 723 982 202

Vyhotovitel: Mgr.Eva Houšková, Gekon spol. s r.o., Politických vězňů 36, Plzeň, 301 00

Ověřovatel: oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Tomáš Buček