Logo Gekon s.r.o.


Geodetické práce Plzeň

www.geodeticke-prace-plzen.cz

Digitalizace mapy

Digitalizace mapy - ukázka

Digitalizace katastrální mapy je převod analogové mapy (mapa na plastové fólii nebo v papírové podobě) do digitální podoby v počítačovém souboru.

Digitalizovat se může i vektorová mapa se souřadnicemi podrobných bodů získaných ze zaměření v terénu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD).


Digitalizace mapy je provedena v počítačové aplikaci Kokeš, která je vhodná pro tvorbu a údržbu mapových děl a další geodetické práce. Analogová mapa se naskenuje do podoby rastru, z kterého potom probíhá digitalizace mapy.

Konečná papírová forma se získá až velkoformátovým tiskem digitální mapy na plotteru.

Digitalizace mapy – cena

Cena za vyhotovení digitalizace mapy se odvíjí od velikosti zpracovávaného území.
Orientačně lze určit cena digitalizace mapy následovně:

Vyhotovení digitální mapy v měř. 1:1000 až 1: 2880 – cena cca 3000 – 6000 Kč podle hustoty zástavby a rozsáhlosti území.